Zespół doradczy

Zarządzenie Nr WAK.K.120.10.2019
Prezydenta Miasta Gniezna
z 12.04.2019 roku
w sprawie: powołania Zespołu Doradczego przy Prezydencie

Działając na podstawie Zarządzenia nr WAK.K.120.5.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z lutego 2019 roku nadającego Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, rozdział I § 2 ust. 6, zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję Zespół Doradczy przy Prezydencie do spraw związanych z wykonaniem koncepcji tras rowerowych na terenie miasta Gniezna w składzie:
a) Przewodniczący Zespołu Doradczego przy Prezydencie – Jarosław Grobelny, Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna,
b) Członkowie Zespołu Doradczego przy Prezydencie:
1) Wojciech Dams – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Kierownik Rejonu Gniezno,
2) Sylwia Rakowska – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie,
3) Sylwia Łukaszkiewicz – Starszy Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
4) Jerzy Kałwak – Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, Główny Specjalista ds. inwestycji i funduszy UE,
5) Roman Kurowski – Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Specjalista ds. Zarządzania Ruchem na Drogach,
6) Przedstawiciel Urzędu Gminy Gniezno,
7) Olga Gandurska – Radna Rady Miasta,
8) Tomasz Dzionek – Radny Rady Miasta,
9) Tomasz Nowakowski – Rowerowy Klub Sportowy Fast Bike,
10) Andrzej Kaczmarek – Polski Klub Ekologiczny,
11) Adam Dzionek – Gnieźnieńska Inicjatywa Rowerowa,
12) Alicja Orzeł – Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Techniczno – Inwestycyjny, Kierownik Referatu Dróg Gminnych,
13) Dawid Michałowski – Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Techniczno – Inwestycyjny, Podinspektor Referatu Dróg Gminnych.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.