Aktualności

Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Gniezna zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wykonania Koncepcji tras rowerowych na terenie miasta Gniezna.
Proponujemy trzy główne trasy Północ – Południe (od ul. Gdańskiej do ul. Wrzesińskiej), Wschód – Zachód (ul. Roosevelta do ul. Orzeszkowej) oraz trasę wokół miasta. Wszelkie szczegóły opisane są w załączonym projekcie.
Na rysunku nr 1 o nazwie „Plan orientacyjny” przedstawiono przebieg tras rowerowych ze wskazanymi numerami rysunków, na których znajdują się szczegółowe rozwiązania na danych ulicach.

Konsultacje społeczne potrwają do 31 stycznia 2020 roku.
Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 22 lutego 2020 r o godz. 10:00 w Starym Ratuszu

Trasy rowerowe - czytelny i spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący poszczególne części miasta. Trasa rowerowa może składać się z różnych typów infrastruktury: dróg dla rowerów (ścieżek rowerowych), pasów ruchu dla rowerów, kontrapasów dla rowerów, wspólnych dróg dla rowerów i pieszych, stref ruchu uspokojonego, dróg niepublicznych o małym natężeniu ruchu oraz innych odcinków dróg ruchu mieszanego (samochodowo – rowerowego), które mogą być bezpiecznie i wygodnie wykorzystywane przez rowerzystów.
Droga dla rowerów, (ścieżka rowerowa) – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni (tej samej drogi) konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w ustawie o drogach publicznych – zastosowano nazwę drogi rowerowe, natomiast w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – ścieżki rowerowe. Niemniej jednak obie nazwy są tożsame.
Droga dla pieszych i rowerów, (ścieżka pieszo-rowerowa) – droga lub jej część przeznaczona do ruchu pieszych i rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym – wspólna nieobowiązkowa trasa rowerowa dla pieszych i rowerzystów, oznakowana znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabliczkami „dotyczy chodnika” i „nie dotyczy rowerów”.
Pas na jezdni - część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
Śluza dla rowerów - część jezdni na wlocie skrzyżowania, na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
Kontrapas – jednokierunkowy pas ruchu dla rowerów wyznaczony na jezdni ulicy jednokierunkowej, przeznaczony dla ruchu rowerów w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy.
Kontraruch – dwukierunkowy ruch rowerowy na jezdni drogi jednokierunkowej, bez wyznaczania pasów ruchu dla rowerów; ruch rowerów w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu innych pojazdów odbywa się na zasadach ogólnych, a rowery poruszające się w przeciwnym kierunku jadą „pod prąd”.
Droga rowerowa / ścieżka rowerowa:
- 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa;
- 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa.
Ciąg pieszo – rowerowy / ścieżka pieszo-rowerowa:
- 3,0 m – na terenie zabudowy.
Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym
- min. 2,0 m.
Do ww. szerokości nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża.
W miejscu występowania przeszkody, prawo zezwala na zmniejszenie szerokości dla ww. rozwiązań.
Pas na jezdni - 1,5 m.
Drogami na terenie miasta Gniezna zarządza CZTERECH ZARZĄDCÓW DRÓG.
Drogi krajowe - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:  Wrzesińska (od ul. Kostrzewskiego do granic miasta), Kostrzewskiego;
Drogi wojewódzkie – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich: Poznańska, Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego – Poznańska, Witkowska, Warszawska (od ul. Kościuszki do ul. Składowej), Sobieskiego, Lecha, Kłeckoska, Kiszkowska, Kościuszki (od ul. Lecha do ul. Warszawskiej), Dworcowa, Wiadukt Solidarności,
Drogi powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg: Aleja Reymonta, Armii Krajowej, Budowlanych, Chudoby, Cienista, Cymsa, Dalkoska, 17 Dywizji Piechoty, Fabryczna, Gajowa (od ul. Dalkoskiej do ul. Prostej), Gdańska (od Wiaduktu Solidarności do drogi na Pyszczyn), Grunwaldzka (od ul. Cymsa do ul. Wolności), Konikowo, Kościuszki (od ul. Warszawskiej do ul. Dalkoskiej), Krucza, Lednicka, Libelta, Ludwiczaka (od ul. Gajowej do ul. Prostej), Piotrowskiego (wcześniej Łącznik Dalkoska), 3 Maja, Mnichowska, Orcholska (od ul. Winiary do gr. miasta), Pocztowa (od ul. Konikowo do ul. Chrobrego), Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Prosta, Pustachowska (od ul. Wrzesińskiej do ul. Półwiejskiej), Słoneczna, Słowackiego, Wełnicka, Wesoła, Wiejska, Wierzbiczany (od Al. Reymonta do ul. Wschodniej), Winiary, Wrzesińska (od rozwidlenia z ul. Witkowską do ul. Kostrzewskiego), Wschodnia, Wyszyńskiego,
Drogi gminne - Prezydent Miasta Gniezna: pozostałe ulice na terenie, nie wymienione powyżej są zarządzane przez Prezydenta Miasta Gniezna.
O przebiegu tras rowerowych w ciągu ww. ulic decydują odpowiedni ZARZĄDCY DRÓG.
Na nowoprojektowanych drogach rowerowych i ciągach pieszo – rowerowych zastosowana będzie nawierzchnia mineralno – bitumiczna (tzw. asfaltowa).
W przypadku przebiegu po istniejącej infrastrukturze, w zależności od stanu nawierzchni będzie wymieniane na nową lub pozostanie bez zmian.
Na wybór rodzaju nawierzchni wpływ będą również mieć GESTORZY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ. (właściciele sieci wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych oraz gazowych). Zgodnie z przepisami mają oni prawo nie zgodzić się na wykonanie zaproponowanej nawierzchni np. nawierzchni mineralno – bitumiczna (tzw. asfaltowa).
Zmiany rodzajów rozwiązań (drogi rowerowe zamiennie z ciągiem pieszo – rowerowym lub chodnikiem z dopuszczonym ruchem rowerowym) związane są z zastanymi warunkami terenowymi, czyli szerokością pasa drogowego, odległościami pomiędzy zabudowaniami oraz granicami działek prywatnych.
Podstawą tworzenia tras rowerowych jest zachowanie bezpieczeństwa WSZYSTKICH uczestników ruchu.

Przy przeglądaniu rysunków proszę zwrócić uwagę na LEGENDĘ, która wyjaśnia zaproponowane rozwiązania.
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach, rozpatrzona zostanie każda konstruktywna uwaga.

Koncepcje tras rowerowych w Gnieźnie – standardy rowerowe, opis infrastruktury istniejącej, opis proponowanych tras rowerowych, opis techniczny

 

Trasa wschód-zachód

2.18 Plan sytuacyjny – ul. Orzeszkowej (od ul. Swarzędzkiej do ul. Głębokiej).
2.19 Plan sytuacyjny – ul. Orzeszkowej (od ul. Głębokiej do ul. Lema).
2.20 Plan sytuacyjny – ul. Orzeszkowej (ul. Lema do ul. Przemysława).
2.21 Plan sytuacyjny – ul. Orzeszkowej do ul. Piotrowskiego (od ul. Ziemowita).
2.22 Plan sytuacyjny – ul. Piotrowskiego.
2.23 Plan sytuacyjny – ul. Dalkoska, ul. Strumykowa.
2.24 Plan sytuacyjny – ul. Dalkoska, ul. Kościuszki (do ul. Warszawskiej).
2.25 Plan sytuacyjny – ul. Kościuszki.
2.26 Plan sytuacyjny – ul. Roosevelta (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Staszica).
2.27 Plan sytuacyjny – ul. Roosevelta (od Słowackiego, do ul. Fabrycznej).
2.28 Plan sytuacyjny – ul. Roosevelta (od ul. Fabrycznej do ul. Mogileńskiej).
2.29 Plan sytuacyjny – ul. Roosevelta (od ul. Mogileńskiej do ul. Toruńskiej).
2.30 Plan sytuacyjny – ul. Roosevelta (od ul. Toruńskiej do granicy miasta).
2.57 Plan sytuacyjny – ul. Cienista – ul. Kostrzewskiego.

Trasa północ-południe

2.1 Plan sytuacyjny – ul. Gdańska (od ronda im. Kaczmarskiego do ul. Spichrzowej).
2.2 Plan sytuacyjny – ul. Gdańska (od ul. Spichrzowej do ul. Lednickiej).
2.3 Plan sytuacyjny – ul. Gdańska (od ul. Lednickiej do ul. Winiary).
2.4 Plan sytuacyjny – ul. Gdańska (od ul. Winiary do Wiaduktu Solidarności).
2.5 Plan sytuacyjny – Wiadukt Solidarności – ul. Żwirki i Wigury (do ul. Sobieralskiego).
2.6 Plan sytuacyjny – od ul. Żwirki i Wigury (od ul. Łazienki do ul. Sobieskiego).
2.7 Plan sytuacyjny – ul. Sobieskiego (od ul. Roosevelta).
2.8 Plan sytuacyjny – ul. Sobieskiego – ul. Lecha (od ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki).
2.9 Plan sytuacyjny – ul. Dworcowa, ul. Kościuszki.
2.10 Plan sytuacyjny – ul. Warszawska, Wiadukt im. Ks. Jerzego Popiełuszki, rondo Składowa, Witkowska, Wrzesińska.
2.11 Plan sytuacyjny – Wrzesińska (od ronda Składowa, Witkowska, Wrzesińska do ul. Cymsa).
2.12 Plan sytuacyjny – ul. Wrzesińska (od ul. Cymsa do ul. Wolności). 
2.13 Plan sytuacyjny – ul. Wrzesińska (od ul. Wolności do ul. Pustachowska).
2.14 Plan sytuacyjny – ul. Wrzesińska (od ul. Pustachowskiej do ul. Granicznej)
2.15 Plan sytuacyjny – ul. Wrzesińska (od ul. Granicznej do ul. Leszczynowej).
2.16 Plan sytuacyjny – ul. Wrzesińska (od ul. Leszczynowej).
2.17 Plan sytuacyjny – ul. Wrzesińska (do ul. Sosnowej).
2.54 Plan sytuacyjny – ul. Wyszyńskiego.
2.55 Plan sytuacyjny – ul. Jana Pawła II.
2.56 Plan sytuacyjny – ul. Sienkiewicza, ul. Chrobrego (od ul. Sienkiewicza do ul. Sobieskiego)
2.58 Plan sytuacyjny – ul. Pocztowa.
2.59 Plan sytuacyjny – ul. Konikowo.
2.61 Plan sytuacyjny – ul. Gdańska (od ronda im. Kaczmarskiego w kierunku Pyszczyna).
2.62 Plan sytuacyjny – droga na Pyszczyn.
2.64 Plan sytuacyjny – ul. Chrobrego.

Trasa wokół Gniezna

2.31 Plan sytuacyjny – ul. Lednicka, ul. Orcholska.
2.32 Plan sytuacyjny – ul. Laubitza, ul. Roosevelta.
2.33 Plan sytuacyjny – ul. Wschodnia, ul. Mogileńska, ul. koszalińska, ul. Inowrocławska, ul. Pszeniczna, ul. Wierzbiczana.
2.34 Plan sytuacyjny – ul. Wierzbiczany
2.35 Plan sytuacyjny – al. Reymonta.
2.36 Plan sytuacyjny – ul. Pod Trzeba Mostami, ul. Osiniec.
2.37 Plan sytuacyjny – ul. Osiniec.
2.38 Plan sytuacyjny – ul. Kawiary, ul. Cechowa.
2.39 Plan sytuacyjny – ul. Dębińska, ul. Witkowska.
2.40 Plan sytuacyjny – ul. Witkowska, Południowa Obwodnica Miasta.
2.41 Plan sytuacyjny – Południowa Obwodnica Miasta.
2.42 Plan sytuacyjny – ul. Wrzesińska, ul. Kostrzewskiego.
2.43 Plan sytuacyjny – ul. Kostrzewskiego, ul. Gajowa, ul. Rzepichy, ul. Cienista.
2.44 Plan sytuacyjny – ul. Swarzędzka.
2.45 Plan sytuacyjny – ul. Poznańska (od ul. Swarzędzkiej do ul. Wieśniaczej).
2.46 Plan sytuacyjny – ul. Wieśniacza.
2.47 Plan sytuacyjny – ul. Żerniki, Kłeckoska (do ul. Bzowej).
2.48 Plan sytuacyjny – ul. Bzowa, ul. Górna.
2.49 Plan sytuacyjny – ul. Górna, ul. Powstańców Wlkp.
2.50 Plan sytuacyjny – ul. Żabia, ul. Świętokrzyska.
2.51 Plan sytuacyjny – ul. Gdańska, ul. Biskupińska.
2.52 Plan sytuacyjny – ul. Biskupińska.
2.53 Plan sytuacyjny – ul. Cicha, ul. Spokojna.
2.60 Plan sytuacyjny – ul. Łaskiego, ul. Poznańska.
2.63 Plan sytuacyjny – al. Reymonta.